Vele

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

   Választások után

 Ujjonganom és ugrálnom kellene, hiszen olyan politikai erők kerültek hatalomra, amelyek számára fontosak a keresztyén - keresztény erkölcsi értékek.Fontos az egyházak támogatása, hogy azok elvégezzék küldetésüket. De senkit nem akarok megtéveszteni és azt sem akarom, hogy megbotránkozzon mindabban amit mondok, illetve leírok.Krisztus gyülekezet nem az egyik vagy másik egyházban van, hanem szétszórva különféle egyházakban, szerte a világban.Krisztus gyülekezete nem pénzt és hatalmat akar, hanem elvezetni az embereket Teremtőjükhöz, mert Isten bűnben fetrengő népét meg akarja menteni a haláltól.Ez pedig nem erővel és nem hatalommal történik, hanem Isten Szent Lelkével.Így írja a Szent Írás:

"Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura. "Zak.4.6

Nem ujjongok és nem vagyok határtalanul boldog, mert a hatalom közelében az  emberek sokasága megszédül és elbukik. S a nyomor hamarabb vezet Istenhez, mint  a jólét.Csak különféle statisztikát kell megnézni a válásokkal, abortuszokkal kapcsolatosan és azt is jól nyomon lehet követni, mennyire liberálissá vált az erkölcs az ember számára.Félelmetes egy olyan erkölcs, amely, mint annak idején a szocialista etika határozott meg: minthogy az erkölcs koronként és társadalmanként változik.Ma sincs ez másként. Aki nem ragaszkodik Krisztus tanításához, nem akar az Úr követőjévé válni az  a politikai hatalomban és mindenféle hatalomban is igyekszik győztes lenni, de ez nem az Úr igazsága szerint való győzelem. Mert az igazi győzelem, ha az ember akkor is tud alázatban maradni, amikor a legnagyobb hatalmat kapja a kezébe.Mert tudja, hogy minden hatalalom Istentől rendeltetett.Tud bocsánatot kérni és akarja helyre állítani, amit elrontott. Ha majd ezt látom keresztény- keresztyén erkölcsi értékeket hírdető pártjaink kormányzása alatt, akkor leszek újongóvá, s akkor fogok örülni ennek a győzelemnek.Mert bizony kedves olvasó látnod kell, hogy Krisztus követői nem azok akik a nagy igazságokat kiáltják, hanem azok, akik Isten igazságának engedelmeskednek. 

"Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!" (Jeremiás 17:5) ..."

Bízzunk hát abban, hogy Isten sokkal jobban tudja, mint mi, hogy mit miért csinál, és mit miért enged meg.

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretikazoknak minden javukra szolgál .” Rómaiakhoz írt levél 8:28. ...

Legyen hát mindannyiunk javára ez a választás.

 

 Magyarország szétszóratásba ünnepel!Hogy lehet egy nép ennyire vak és ostoba, hogy nem látja meg,ha egy szekér mindkét végébe lovat fogunk a szekér is szétszakad,s a lovak is belepusztulnak.Ez az ország szekér a pártok lovak. Mi mindannyian belepusztulunk a hatalmaskodók önmagukért folyó harcaiba! Ébresztő Magyarország!

 

  "11. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; 
  12. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? 
  13. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. 
  14. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni. 
  15. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.
  16. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni; 
  17. Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. 
  18. No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. 
  19. Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek; 
  20. És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt! 
  21. Mint lett paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok! 
  22. Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve: 
  23. Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök. 
  24. Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen! 
  25. És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat; 
  26. És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz város, ez hív város. 
  27. Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által; 
  28. De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták. 
  29. Mert szégyen éri őket a cserfákért, a melyekben gyönyörködétek, és pirulni fogtok a kertek miatt, a melyeket kedveltek; 
  30. És hasonlatosok lesztek az elhullott levelű terpentinfához, és a víz nélkül való kerthez: 
  31. És csepüvé lesz az erős, és munkája szikrává: mindketten égni fognak, és oltójok nem lészen. "Ézs:1

 

 

Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyesmi történjen?" (egy amerikai iskolában lelőttek egy kislányt, aki meghalt. Anne Graham nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott)

 

"Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történt, ám évek óta azt mondjuk neki: "Menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból, és távozz az életünkből." És Ő, amilyen úriember, csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmet adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket egyedül?

 

Tudom, nagyon sok levél ment körbe szeptember 11-ével kapcsolatban, de ez igazán el kell, hogy gondolkodtasson. A legutóbbi történések fényében.... terrortámadások, iskolai lövöldözések, stb. Lássuk csak, azt hiszem, ez akkor kezdődött, mikor Madeline Murray O'Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrégen találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvasunk Bibliát az iskolában... - a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd a felebarátodat, mint magadat. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán dr. Benjamin Spock az mondta, ne fenekeljük el a gyerekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megrongálódik, és lerombolhatjuk az önbecsülésüket (Spock fia öngyilkos lett). És mi azt mondtuk, egy szakember biztos tudja, miről beszel, és azt mondtuk: rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnökök jobb, ha nem fegyelmezik a gyerekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskolai ügyintézők azt mondták, a tanári kar tagjai inkább ne is érintsék meg a diákokat, mert nem akarunk rossz reklámot az iskolának, és semmiképpen nem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket (nagy különbség van a fegyelmezés, valamint a véres, pofozás, a megalázás, megrúgás, stb. között!). És mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végeztessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek. És azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk, fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve akár az Elnököt is) a magánéletében, amíg van munkánk, és a gazdaság jól működik. Aztán valaki azt mondta, nyomtassunk újságokat meztelen nők képeivel és hívjuk ezt a női test szépsége feletti egészséges, természetes csodálatnak. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki eggyel tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen gyerekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az Interneten. És mi azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga feljogosítja erre őket. És aztán a szórakoztató ipar azt mondta, csináljunk TV-műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, erkölcstelenséget reklámozzák és a tiltott szexet. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, kábítószer-fogyasztásra, gyilkosságra, öngyilkosságra, és különböző sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjenek. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért nincs a gyerekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat. Talán, ha elég hosszan és alaposan gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van ahhoz, hogy "AZT ARATJUK, AMIT VETÜNK."

 

"Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályában? Tisztelettel, Egy Érintett Tanuló"

és a válasz:

"Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolákból. Tisztelettel, Isten."

 

Furcsa, milyen egyszerű az emberek számára megvetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy pokolra a világ. Furcsa, mennyire hisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki "Hiszek Istenben", miközben a Sátánt követi, aki egyébként szintén "hisz" Istenben. Furcsa, milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre és mennyire nem a megítéltetésre. Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük viccek ezreit, és bozóttűzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbítanák. Furcsa, hogy az erkölcstelen, durva, vulgáris és obszcén dolgok szabadon áramlanak a világhálón, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyomják az iskolában a munkahelyen. Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lánggal lobogó vasárnap, és láthatatlan keresztény a hét további részében.

 

 

Az Isten szeretet

2009. 04. 02.

     Kép                                    

 

  Az Isten szeretet

 

     Itt áll Önök előtt egy bűnös ember, aki mégis igaz, mert az Úr igaza, mert megigazíttatta. Kigyógyultam az én jóságomból. Úgy éltem az életem, hogy engedelmes jó gyermekként és tisztességes, Isten parancsolatait betartó felnőttként azt hittem jó úton járok, azt hittem be tudom tartani a betarthatatlant. Minden nap imádkoztam, hordoztam a terheket, amelyeket Isten rám helyezett, nem kérdeztem, hogy mi miért van, elfogadtam. Ám egy napon a fiam azt mondta, szeretne beiratkozni a hittanra, és akkor valami történt bennem. Ez a „jó” szív megnyílt és belé hatolt az Isteni szeretet, amelyet akkor lát meg az ember, amikor az Úr megláttatja. Patakokban folyt a könnyem. Minden mulasztásom elém, hozta az Úr, s közben megmutatta, mennyire szeret. Nem vágott fejbe, csupán ebben a mennyei fényben megláthattam, hogy mennyire bűnös és nyomorult vagyok, és mennyi mulasztás terhel, és mégis Isten szeret engem és az enyéim. Attól a pillanattól kezdve már nem akartam e nélkül a szeretet nélkül élni. Olyan mérhetetlen öröm töltött el , amelyet nem lehet szavakban kifejezni.

      Megláttam mulasztásaim, hogy gyermekeim nem neveltem Isten szeretetére és Isten ismeretére, bár én így nőttem fel.

Isten bűneim, megbocsátotta, de nem törölte el a bűn következményeit. Ez is az Ő hatalmas szeretete, mert meg akarta láttatni milyen nélküle az ember. Azt mondja az ige: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mind te mind a te házad népe.”Ap.csel.16. 31.Ugyan a fiam  használta eszköznek a megtérésemhez, de bűneink következménye az Ő életében is meglátszott. Igaz az Úr. A gimnáziumi évei alatt ital, kábítószer, minden megjelent az életében. Isten kereste a férjem is. Én imádkoztam Ő emberi eszközzel próbálkozott. Az Úr lett a győztes. Az unokánk születése észre térítette a fiunk. A lányunk egy tisztességesnek induló kapcsolatból belekerült egy házasságtörésbe. A fiú, akivel járt, párhuzamosan járt mással is , akit miután az áldott állapotba került összeházasodtak, amit másoktól tudott meg a lányom. A kapcsolatot nem szakították meg, de minden az Úr előtt volt, mert oda vittem. Amikor kisbabát várt a lányom ettől a férfitől megértettem, hogy Isten parancsolatainak nem lehet félig- meddig engedelmeskedni, csak teljes szívből. Aki  modern keresztyén 2009-ben az   csaló és hazudik magának és másoknak is. Amit Isten bűnnek mondott az ma is bűn. Így van az, hogy a templomba járunk, megvalljuk bűneinket, de nem engedelmeskedünk az Úrnak. Megalázott az Úr, de a szeretete nem múlt el. Adott a lányomnak egy társat és apát a kis unokámnak. Mert a gyermek Isten ajándéka, de a zűrzavar, amit teremtünk magunk körül, az a mi bűnünk következménye. Nem múlik el nyom nélkül gyermekeink életéből, és ott marad unokáink életében is. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy Isten igazságát és szeretetét megláthassuk. A csoda, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül lehajol a bűnös emberhez. A csoda az Úr Jézus maga. Aki azt mondja:

 

   „Én vagyok az út az igazság és az élet” /Ján. 14. 6./Ő az ajtó, akin át az Atyához juthatunk. Isten nemcsak megment, újjá tesz, hanem tanít is életünk körülményein keresztül. Beletesz az Ő izzó kemencéjébe, de soha nem hagy magunkra. „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. „/Zsid.13. 5./Isten beszél gyermekeivel:

 

     Nem hagyott el akkor sem, amikor férjem alkoholista élete alatt sokszor rettegve feküdtem ágyamba , vagy gyermekeim mellé. Mindig adott táplálékot akkor is, amikor a havi fizetése a kocsmában kötött ki. Adott türelmet és szeretetet elhordozni  a gyógyulásig őt. 

 

    Nem hagyott el amikor munkanélkülivé váltam, mert adott egy másikat, s közben megtapasztalhattam, hogy több km távolságra az Úr visz el és tart meg. Útnak indított, amikor kértem: Azzal a történettel, amikor Jézus a vízen jár és a süllyedő Pétert, felemeli az Úr. Tudtam, amíg ránézek, nem süllyedek el, így tartott meg a betegségem alatt is, amikor az orvosok azt mondták 6 hét, az Úr azt mondta, majd én megmondom mennyi. A miénk az engedelmesség, az övé az út kijelölése.

 

     Nem hagyott el akkor sem, amikor a férjem a betegségem alatt elhagyott. „Átkozott, aki emberben bízik”. Jer. 17. 5. De megtanította velem  és gyermekeimmel is tanítja ez által, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember szét ne válassza! Istennél nincs válás, csak az ember keményszívűsége miatt engedte meg a Mózesi törvény, de azt mondja az Úr: „Gyűlölöm az elválást.” Mal. 2. 17. Istennek van hatalma a házasságokat és az elrontott életeket is meggyógyítani. De a felelősség a miénk. Engedelmesek vagyunk – e?

     Tanít az Úr akkor is megbocsátani, ha nem kérnek bocsánatot, akkor is szeretni, ha nem szeretnek. Ezt az ember nem tudja önmagától, csak Isten Szent Lelke által. Megértettem az Istennek való engedelmességben nincs megalkuvás, mert abban a pillanatban támad e világ fejedelme. Nem nézhetem a mások bűneit, mert nekem a saját életemmel kell majd Isten színe előtt megállanom. Amíg tart az életem addig van lehetőségem rá. Van egy ének: ”Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. „Dicsősség Istennek ezért a megmagyarázhatatlan és érthetetlen szeretetéért, a kegyelemért, az Úr Jézus Krisztusért, az Ő értem és értetek kiontott véréért.

 

 

„Boldog ember az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.”Zsolt. 32. 1-2

 

 

 

 

  11.gif         

            BUÉK  

   TEGNAP

"Követni fog Izráel Istene" (Ézs 52,12).

A tegnapból nyert biztonság. "Isten visszahozza, ami elmúlt" (Préd 3,15). Az év végén buzgón kutatjuk, mit tartogat Isten nekünk a jövőben, és mégis könnyen felébred bennünk a félelem, ha a tegnapra gondolunk. Mai örvendezésünket Isten kegyelmében könnyen tompítja a múlt bűnei és a vétségek emléke. De Isten a múltnak is Istene; azért engedi meg a tegnapra való visszaemlékezést, hogy a jövőre nézve azok segítségével előbbre vigyen minket, nehogy a jelenben felületes biztonságérzésbe ringassuk magunkat.

Biztonság a holnapra. "Mert előttetek megy az Úr" (Ézs 52,12). Ez a drága kijelentés mutatja, hogy Isten akkor is őriz minket, amikor mi elmulasztunk magunkra vigyázni. Ő őrködik, nehogy megint kudarcot valljunk, ami bizonyára bekövetkeznék, ha nem Ő lenne a mi "hátvédünk". Isten keze visszanyúl a múltba és lelkiismeretünket figyelmezteti a visszaemlékeztetés által.

A ma biztonsága. "Mert ne sietséggel jertek ki" (Ézs 52,12). Amint most a következő évre "kivonulunk", ne a túláradó öröm "sietségével", de ne is felületes gondatlansággal tegyük, hanem kitartó erővel, hiszen tudjuk, hogy Izráel Istene előttünk megy. A tegnap helyrehozhatatlan bűnökkel vádol: sok alkalmat elmulasztottunk, amelyek soha vissza nem térnek, de Isten ezt a megsemmisítő megszégyenülésünket a jövőre nézve alkotó meggondoltsággá formálja át. Hagyd pihenni a múltat - de Krisztus szívén pihenjen.

A helyrehozhatatlan múltat hagyd ott az Ő kezében és lépj ki - Ővele - a kikerülhetetlen jövőbe.

 

     Kép                                    

 

  Az Isten szeretet

 

     Itt áll Önök előtt egy bűnös ember, aki mégis igaz, mert az Úr igaza, mert megigazíttatta. Kigyógyultam az én jóságomból. Úgy éltem az életem, hogy engedelmes jó gyermekként és tisztességes, Isten parancsolatait betartó felnőttként azt hittem jó úton járok, azt hittem be tudom tartani a betarthatatlant. Minden nap imádkoztam, hordoztam a terheket, amelyeket Isten rám helyezett, nem kérdeztem, hogy mi miért van, elfogadtam. Ám egy napon a fiam azt mondta, szeretne beiratkozni a hittanra, és akkor valami történt bennem. Ez a „jó” szív megnyílt és belé hatolt az Isteni szeretet, amelyet akkor lát meg az ember, amikor az Úr megláttatja. Patakokban folyt a könnyem. Minden mulasztásom elém, hozta az Úr, s közben megmutatta, mennyire szeret. Nem vágott fejbe, csupán ebben a mennyei fényben megláthattam, hogy mennyire bűnös és nyomorult vagyok, és mennyi mulasztás terhel, és mégis Isten szeret engem és az enyéim. Attól a pillanattól kezdve már nem akartam e nélkül a szeretet nélkül élni. Olyan mérhetetlen öröm töltött el , amelyet nem lehet szavakban kifejezni.

      Megláttam mulasztásaim, hogy gyermekeim nem neveltem Isten szeretetére és Isten ismeretére, bár én így nőttem fel.

Isten bűneim, megbocsátotta, de nem törölte el a bűn következményeit. Ez is az Ő hatalmas szeretete, mert meg akarta láttatni milyen nélküle az ember. Azt mondja az ige: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mind te mind a te házad népe.”Ap.csel.16. 31.Ugyan a fiam  használta eszköznek a megtérésemhez, de bűneink következménye az Ő életében is meglátszott. Igaz az Úr. A gimnáziumi évei alatt ital, kábítószer, minden megjelent az életében. Isten kereste a férjem is. Én imádkoztam Ő emberi eszközzel próbálkozott. Az Úr lett a győztes. Az unokánk születése észre térítette a fiunk. A lányunk egy tisztességesnek induló kapcsolatból belekerült egy házasságtörésbe. A fiú, akivel járt, párhuzamosan járt mással is , akit miután az áldott állapotba került összeházasodtak, amit másoktól tudott meg a lányom. A kapcsolatot nem szakították meg, de minden az Úr előtt volt, mert oda vittem. Amikor kisbabát várt a lányom ettől a férfitől megértettem, hogy Isten parancsolatainak nem lehet félig- meddig engedelmeskedni, csak teljes szívből. Aki  modern keresztyén 2009-ben az   csaló és hazudik magának és másoknak is. Amit Isten bűnnek mondott az ma is bűn. Így van az, hogy a templomba járunk, megvalljuk bűneinket, de nem engedelmeskedünk az Úrnak. Megalázott az Úr, de a szeretete nem múlt el. Adott a lányomnak egy társat és apát a kis unokámnak. Mert a gyermek Isten ajándéka, de a zűrzavar, amit teremtünk magunk körül, az a mi bűnünk következménye. Nem múlik el nyom nélkül gyermekeink életéből, és ott marad unokáink életében is. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy Isten igazságát és szeretetét megláthassuk. A csoda, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül lehajol a bűnös emberhez. A csoda az Úr Jézus maga. Aki azt mondja:

 

   „Én vagyok az út az igazság és az élet” /Ján. 14. 6./Ő az ajtó, akin át az Atyához juthatunk. Isten nemcsak megment, újjá tesz, hanem tanít is életünk körülményein keresztül. Beletesz az Ő izzó kemencéjébe, de soha nem hagy magunkra. „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. „/Zsid.13. 5./Isten beszél gyermekeivel:

 

     Nem hagyott el akkor sem, amikor férjem alkoholista élete alatt sokszor rettegve feküdtem ágyamba , vagy gyermekeim mellé. Mindig adott táplálékot akkor is, amikor a havi fizetése a kocsmában kötött ki. Adott türelmet és szeretetet elhordozni  a gyógyulásig őt. 

 

    Nem hagyott el amikor munkanélkülivé váltam, mert adott egy másikat, s közben megtapasztalhattam, hogy több km távolságra az Úr visz el és tart meg. Útnak indított, amikor kértem: Azzal a történettel, amikor Jézus a vízen jár és a süllyedő Pétert, felemeli az Úr. Tudtam, amíg ránézek, nem süllyedek el, így tartott meg a betegségem alatt is, amikor az orvosok azt mondták 6 hét, az Úr azt mondta, majd én megmondom mennyi. A miénk az engedelmesség, az övé az út kijelölése.

 

     Nem hagyott el akkor sem, amikor a férjem a betegségem alatt elhagyott. „Átkozott, aki emberben bízik”. Jer. 17. 5. De megtanította velem  és gyermekeimmel is tanítja ez által, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember szét ne válassza! Istennél nincs válás, csak az ember keményszívűsége miatt engedte meg a Mózesi törvény, de azt mondja az Úr: „Gyűlölöm az elválást.” Mal. 2. 17. Istennek van hatalma a házasságokat és az elrontott életeket is meggyógyítani. De a felelősség a miénk. Engedelmesek vagyunk – e?

     Tanít az Úr akkor is megbocsátani, ha nem kérnek bocsánatot, akkor is szeretni, ha nem szeretnek. Ezt az ember nem tudja önmagától, csak Isten Szent Lelke által. Megértettem az Istennek való engedelmességben nincs megalkuvás, mert abban a pillanatban támad e világ fejedelme. Nem nézhetem a mások bűneit, mert nekem a saját életemmel kell majd Isten színe előtt megállanom. Amíg tart az életem addig van lehetőségem rá. Van egy ének: ”Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. „Dicsősség Istennek ezért a megmagyarázhatatlan és érthetetlen szeretetéért, a kegyelemért, az Úr Jézus Krisztusért, az Ő értem és értetek kiontott véréért.

 

 

„Boldog ember az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.”Zsolt. 32. 1-2

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 1
Heti: 23
Havi: 49
Össz.: 9 203

Látogatottság növelés
Oldal: Naplóm
Vele - © 2008 - 2021 - vele.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »